Familieoplevelser for fuld kraft - besøg Teknisk Museum i Helsingør
Besøg Zone-stationen i Andelslandsbyen Nyvang

Baggrunden for oprettelsen af Zone-stationen på Nyvang

BESKRIVELSE AF PROJEKT ZONE-STATION PÅ NYVANG
(Tekst anvendt ved ansøgning til Vestsjællands Amt 1999)


Baggrund

Museet for Holbæk og Omegn, Museumsforeningen Andelslandsbyen Nyvang og Museum for Zone-Redningskorpset (nu Danmarks Tekniske Museum) har stået for projektet med oprettelse af en Zone-station i Andelslandsbyen Nyvang i Holbæk.

Zone-Redningskorpset opstod som følge af landkommunernes behov for motoriseret brandslukning og redningshjælp, og derfor var det naturligt at indpasse en Zone-station i Andelslandsbyen Nyvang.

Projektet udsprang af, at Kulturnet Vestsjælland i efteråret 1998 ydede kr. 15.000,00 i støtte til at Museum for Zone-Redningskorpset kunne kortlægge amtets Zone-stationer. Under dette arbejde blev museet klar over, at der på Vinkelvej i Høng lå en træbygning, som havde været anvendt som Zone-station i Høng.

Under projektet blev museet endvidere klar over, at Zone-Redningskorpset har langt dybere rødder i Vestsjælland, end først antaget. Således oprettedes den første privatejede Zone-Brand-Vagt hos Carl Weinreich i Snertinge i juni 1925, og Carl Weinreich var desuden medejer af den Zone-Brand-Vagt, der hidtil er anset som Zone-Redningskorpsets "vugge" i Eskildstrup på Falster. Desuden byggede og leverede Carl Weinreich fra 1925 til ca. 1935 Zonesprøjter til hele Danmark

Zone-Redningskorpset havde i 1930'erne en dominerende stilling i Vestsjælland med brandstationer i Snertinge, Ruds-Vedby, Høng, Slagelse, Munke Bjergby, Uggerløse, Sorø og Gørlev. Fire af disse stationer var ukendte for museet, inden arbejdet med midler fra Kulturnet Vestsjælland kom i gang. Hertil kom, at Zone-Redningskorpset - også som noget specielt - i samarbejde med Dansk Røde Kors fra 1930 - 1953 udførte ambulancetjeneste fra stationerne i Holbæk, Nykøbing S., Kalundborg, Sæby og Tranebjerg.


Beskrivelse af projektet

Projektet gik ud på at flytte den tidligere Zone-station på Vinkelvej 9 i Høng til Andelslandsbyen Nyvang, og at montere den som Zone-station fra perioden 1930'erne og 1940'erne.

En sådan station skulle som minimum udstyres med en udrykningsvogn monteret med kran og motorpumpe samt en påhængssprøjte. Materiellet skulle omfatte udstyr til udrykning til livredning, brandslukning, autohjælp, dyreredning, storm- og vandskade samt mindre entreprenøropgaver.

Det fysiske arbejde med opmåling og nedtagning samt genopførelse er udført primært af Andelslandsbyen Nyvang, Museum for Zone-Redningskorpset og professionelle håndværkere. Andelslandsbyens arkitekt Børge Schnack (http://www.schnackerne.dk/borge/) har foretaget opmåling og har i samarbejde med Museet for Holbæk og Omegn forestået ledelsen af nedtagning og opførelse af stationen.

Andelslandsbyen Nyvangs værksteder har fremstillet noget af det materiel, der er på stationen, bl.a. dræg, vandkikkert m.v. Da det er tanken, at udstyret skal anvendes i marken, er der stort set udelukkende tale om museumskopier.

Arbejdet med indretning af stationen, istandsættelse og opbygning af køretøj er foretaget af Museum for Zone-Redningskorpset.

Museet for Holbæk og Omegn har sikret, at nedtagning, flytning og opførelse er foretaget musealt korrekt og at de nødvendige etnologiske undersøgelser af bygningens historie m.v. er foretaget på kvalificeret fagligt niveau.

Da bygningen lå i et område, der dækkes af Kalundborg Museum, er arbejdet foretaget med dette museums indforståelse.

Selve den efterfølgende pasning af stationen skal varetages af Andelslandsbyen Nyvang og Museum for Zone-Redningskorpset. Formidlingsdelen vil ske ved arrangering af navnlig brandøvelser under medvirken af publikum. Som led i Andelslandsbyen Nyvangs skoletjeneste er det meningen at give børn og unge indsigt i elementær brandbekæmpelse og førstehjælp.

Ved større opvisninger m.v. er det tanken, at Museum for Zone-Redningskorpset med sit materiel skal yde landstationen bistand, ligesom uddannelse af Andelslandsbyens personale vil blive foretaget af Museum for Zone-Redningskorpset.


Formidling og profilering

Andelslandsbyen Nyvang har årligt 40.000 gæster, som umiddelbart vil besøge stationen og få viden om motoriseringen af brand- og redningsvæsenet på landet i 1930'erne og 1940'erne.

Ved placering i Andelslandsbyen Nyvang vil stationen indgå som en naturlig del af Andelslandsbyen Nyvangs formidling, hvis fysiske rammer vil muliggøre mange og alsidige aktiviteter, navnlig brand- og redningsøvelser under medvirken af publikum.

Brandbiler, ambulancer, horn og lygter, har til alle tider været noget, der trak folk til, ikke mindst landsbyens eller gadens børn. Derfor påtænkes det også at lade stationen indgå i Andelslandsbyen Nyvangs formidlingsarbejde vedrørende børn og unge, der primært varetages af stedets skoletjeneste.

Stationen skal således indgå i et bredere arbejde omkring førstehjælp, undervisning i brandbekæmpelse og optræden på et skadested.

Eftersom der ikke andre steder i landet udbydes aktiviteter for publikum indenfor dette område, og eftersom der i øvrigt ikke udbydes ret mange aktiviteter på landsplan af teknisk karakter, forventes det, at projektet vil få betydelig opmærksomhedsværdi, ikke mindst i forbindelse med den skoletjeneste, der er under planlægning i amtet til fordel for københavnske skoler.


Kulturforsøg

I projektet er afprøvet i overensstemmelse med intentionerne for kulturforsøget en model for regionalt samarbejde mellem tre meget forskellige museer på tværs af søjleindelingen. Hermed udnyttes de særlige ressourcer, hver af de tre museer råder over. Projektet adskiller sig fra de fleste øvrige projekter i kulturforsøget ved at være vendt mod publikum. Projektet omfatter ikke "kun" igangsætning, men også den efterfølgende drift, idet udgifterne til sidstnævnte dog afholdes af museernes selv indenfor deres budgetter.

SPONSORER:


Økonomiske sponsorer:

Vestsjællands Amt, Nordea, Zone-Redningskorpsets Venner


Sponsorer i form af rabatter og gratis leverancer m.v:

Vognmand René Pedersen, Tømrermester Preben Rydahl, Silvan/Holbæk Trælasthandel A/S, Icopal A/S, J. C. Hempel's Skibsfarve-Fabrik A/S, Nordvestsjællands Energiforsyning A.m.b.a. NVE, Beredskabskorpset i Holbæk, Falck A/S, Produktionsskolen PH, Fredslund's Flagstangservice


En stor tak til sponsorerne, uden hvem projektet ikke havde været muligt

KONTAKT
Et tryk på billedet fra Holbæk 1933 giver dig adgang til den historiske Zone-database
Hjælp os med at identificere billeder med Zone-folk
©www.zone-redningskorpset.dk, 23. juli 2021