Besøg Zone-stationen i Andelslandsbyen Nyvang
Familieoplevelser for fuld kraft - besøg Teknisk Museum i Helsingør

Regnskab 2006
Regnskab Zone-Redningskorpsets Venner 2006


RESULTATOPGØRELSE

INDTÆGTER:
Konto Navn
Resultat kr.
Budget 2008
1100Momspligtigt salg incl. moms
9.475,00
10.000,00
1310Medlemskontingenter
55.010,00
55.000,00
1320Bladabonnementer
450,00
1325Generalforsamlingen
2.086,00
2.000,00
1330Gruppekontingenter
1.000,00
1.000,00
1360Gaver fra medlemmer
10.915,00
10.000,00
1460Gave FRTS
25.821,46
1410Ford studenter
52.832,48
1420Mercedes studenter
39.255,87
1430Ristorno
331,32
1450Renteindtægter og udbytter
5.802,93
5.000,00
Indtægter i alt
202.980,06
83.000,00


UDGIFTER:
Konto Navn
Resultat kr.
Budget 2008
3065Zone-Nyt
42.681,75
43.000,00
3080Kontorartikler
5.480,00
5.000,00
3090Porto
6.910,41
10.000,00
3030Salgsartikler
17.015,63
10.000,00
4000Generalforsamling
5.888,00
6.000,00
4010Bestyrelsesmøder
799,40
1.000,00
4030Forsikringer
5.313,73
6.000,00
4060Gebyrer
567,00
1.000,00
4070Moms
-1.939,00
2.000,00
5005Zonen Nyvang tilskud
60.572,50
3020OY DHY tilskud
485,00
4020Øvrige omkostninger
5.376,25
6.000,00
Kurstab
4.456,80
Udgifter i alt
153.607,47
90.000,00
Driftsresultat
49.372,59
-7.000,00

BALANCE pr. 1. januar 2007
Konto Navn
Resultat kr.
Aktiver:
12210Kassebeholdning, Vordingborg
72,25
12220 Giro 3 58 86 29
91.298,18
12235Nordea invest 1002 377 124
121.324,00
12240Nordea 7552 693 390
53.789,34
Tilgode FRTS
3.777,33
Aktiver i alt
270.261,10
Passiver:
Forudbetalt kontingent
750,00
Passiver i alt
750,00
Egenkapital 1. januar 2006
220.138,51
Årets resultat
49.372,59
Passiver i alt
270.261,10

Bogføringen er varetaget af kassereren Marianne Røpke og selve regnskabsudarbejdelsen er foretaget af formanden Frederik Madsen.

Budgetforslag 2008 er udarbejdet af formanden.

(sign) (sign)
________________________________ ________________________________
Marianne Røpke Frederik Madsen


REVISION


Undertegnede generalforsamlingsvalgte revisorer har forestået revisionen af regnskabet. Revisionen er foretaget i kassererens nærvær. Vi har herunder foretaget bilagskontrol og konstateret beholdningerne primo og ultimo. Forudbetalte beløb til udførelse af studenterkørsel er ikke passiveret. Foreningens varelager fremgår ikke af status og er ikke kontrolleret. Bortset herfra giver regnskabet efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens økonomiske stilling pr. 31. december 2006.

(sign) (sign)
________________________________ ________________________________
John Jensen Karl Aage Grønbech

Bliv medlem af Zone-Redningskorpsets Venner
KONTAKT
Hjælp os med at identificere billeder med Zone-folk
Om Zone-Redningskorpset
©www.zone-redningskorpset.dk, 24. juli 2021